หน้าหลัก > ข่าว > งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R
งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรการเขียนบทความวิชาการ ณ มรภ.ธนบุรี
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการละ ...
2018-11-20 13:52:28
ผศ.ดร.ชุติมา มณีวัฒนา ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการปาฐกถาพิเศษ ณ ประเทศมาเลเซีย
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได ...
2018-11-16 10:20:21
ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรสายวิชาการ 3 ท่าน ที่ได้รับตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"
อาจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินเกื้ออาจารย์ชนกนาถ มะยูโซ๊ะอาจารย์วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิ ...
2018-11-16 08:59:18
อาจารย์ ดร.รุ่งเกียรติ สิริวงษ์สุวรรณ ได้รับเชิญให้เป็นกรรมการตัดสินการประกวดวงดนตรี
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2561 อาจารย์ ดร.รุ่งเกียรติ สิริวงษ์สุวรรณ หัวหน้าสาขาวิชาดนตรี ได้รับเชิญให้เ ...
2018-10-29 19:45:42
อาจารย์ ดร.ผกามาศ จิรจารุภัทร ได้รับเชิญให้ร่วมการปาฐกถาพิเศษในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 อาจารย์ ดร.ผกามาศ จิรจารุภัทร รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน ได้รับเชิญให้ร่ว ...
2018-10-20 10:27:00
ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรสายวิชาการ 2 ท่าน ที่ได้รับตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรสายวิชาการ 2 ท่าน ที่ได้รับต ...
2018-10-16 00:22:45
อาจารย์วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยด้านวัฒนธรรม จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการแสดง ( ...
2018-10-15 23:44:21
บุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและวิชาการ ณ เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
เมื่อวันที่ 20-22 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา บุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและวิชา ...
2018-09-26 14:50:59
นาฏศิลป์ไทย ร่วมนำเสนอผลงานนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ชื่อชุด “โหยะย่อนน้อมนบครู"
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 สาขาวิชาศิลปะการแสดง แขนงวิชานาฏศิลป์ไทย นำโดย อาจารย์ ดร. ผกามาศ จิรจาร ...
2018-09-26 14:49:34
นักวิจัยดีเด่นด้านยุทโธปกรณ์ ประจำปี 2560 ของกองทัพบก “รางวัลดีเด่นอันดับ 3”
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 อาจารย์ ดร.ณิชานันทน์ เสริมศรี สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ คณะศิ ...
2018-09-26 14:42:40
ข่าวย้อนหลัง