หน้าหลัก > ข่าว > งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R
งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R

ผศ.ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ เป็นประธานกรรมการ ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 2 หลักสูตร ณ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิล ...
2020-08-19 16:27:32
อาจารย์ ดร.ชัยชาญ จารุกลัส ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายโครงการพิเศษ ณ ม.นเรศวร
วันที่ 8-9 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร.ชัยชาญ จารุกลัส อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ส ...
2020-08-14 10:21:19
งานวิจัยอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ ลงข่าวหนังสือพิมพ์ ????#สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
"ไทยนวัตศิลป์" โครงการวิจัยพัฒนาชุมชนโดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ร่วมกับครูช่างเพชรบุรี โดยมี ผศ.น ...
2020-07-18 23:03:34
ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ ได้รับรางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) ในงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนานาชาติ ณ Moscow
ประกาศนียบัตรและเหรียญรางวัลมาถึงมือแล้วขอแสดงความยินดีอีกครั้ง กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์ อิ ...
2020-07-18 01:13:42
นักวิจัยสวนสุนันทาคว้า “เหรียญทอง” งานวิจัยนวัตกรรมใหม่สร้างโลก “เพิ่มมูลค่าวัสดุอุตสาหกรรมเหลือทิ้ง”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ อาจารย์สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหา ...
2020-04-13 17:16:54
อาจารย์จารุวรรณ เมืองขวา ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การสร้างสรรค์งานฐานบุคลากรทางการศึกษา
เมื่อวันที่ 27-28 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา อาจารย์จารุวรรณ เมืองขวา อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตรกรรม และนัก ...
2020-02-13 14:23:21
สภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติให้ อาจารย์ ดร.รุ่งเกียรติ สิริวงษ์สุวรรณ ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในคราวประชุมครั้งที่ 10 / 2562 วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 มีมติอนุมั ...
2019-10-31 14:18:08
การอบรม หัวข้อ ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากใบหญ้าแฝก วิทยากรโดย ผศ.ดร.รจนา จันทราสา จัดโดย วช.
วันที่ 26 ตุลาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้า ...
2019-10-27 22:18:04
ผลงานวิจัยเด่น ผศ.ดร.รจนา จันทราสา ได้รับเชิญให้นำผลงานวิจัยจัดแสดง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา  จันทราสา อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ งานวิจัยเ ...
2019-10-27 22:09:43
ขอแสดงความยินดี บุคลากรสายวิชาการได้รับตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"
คณะศิลปกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่บุคลากรสายวิชาการได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวป ...
2019-09-27 16:09:39
ข่าวย้อนหลัง