หน้าหลัก > ข่าว > งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R
งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R

อาจารย์จารุวรรณ เมืองขวา แสดงผลงานศิลปะในงาน นิทรรศการ “Global Women -: Women Art”
วันที่ 29 มิถุนายน 2562 อาจารย์จารุวรรณ เมืองขวา อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้า ...
2019-07-12 15:09:20
อาจารย์ณัฐสุรี เตชะวิริยะทวีสิน แสดงผลงานศิลปะในงาน นิทรรศการ “Global Women -: Women Art”
วันที่ 29 มิถุนายน 2562 อาจารย์ณัฐสุรี เตชะวิริยะทวีสิน อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสต ...
2019-07-12 15:09:24
อ.นวภรณ์ ศรีสราญกุลวงศ์ เป็นวิทยากร ณ ศูนย์ฝึกเด็กและเยาวชนหญิง บ้านปรานี
วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 อาจารย์นวภรณ์ ศรีสราญกุลวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ได้รับเชิ ...
2019-07-09 13:58:11
ทีมอาจารย์และนักศึกษาจากสาขาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ เข้ารับเกียรติบัตรจากนายกสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์  อินเกื้ออาจารย์ ดร.ณิชานันทน์  เสริมศรีผู้ช่วยศาสตราจารย์ น ...
2019-07-05 13:11:10
อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี ได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการตัดสินรอบแรก โครงการการประกวดขับร้องเพลง
21 มิถุนายน 2562 อาจารย์อวัสดากานต์ ภูมี อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นห ...
2019-06-27 14:45:25
ศิลปกรรม ลงพื้นที่ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร พัฒนาชุมชน ต่อยอดงานวิจัย
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำโดย อาจารย์ ดร.ณฐภรณ์ รัตนชัยวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชากา ...
2019-06-25 11:09:12
ทีมนักวิจัยจากสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ ถ่ายภาพกับ อธิการบดี หลังจากคว้ารางวัลมาจาก โรมาเนีย
วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ นำทีมนักวิจัยจา ...
2019-06-15 23:08:34
ผศ. ดร. เอกพงศ์ อินเกื้อ เผยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ใหม่ "กระเป๋าจากยางพารา" ช่วยเกษตรกรเพิ่มมูลค่า คว้าเหรียญทองงานวิจัยเวทีนานาชาติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกพงศ์ อินเกื้อ อาจารย์สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มห ...
2019-06-15 22:46:19
อาจารย์ ดร.ณิชานันทน์ เสริมศรี ผุดนวัตกรรมใหม่ “ฐานฟื้นฟูปะการัง” อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในทะเล คว้าเหรียญทองงานวิจัยเวทีนานาชาติ
อาจารย์ ดร.ณิชานันทน์ เสริมศรี อาจารย์สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ...
2019-06-15 22:01:50
อ.คณิน ไพรวันรัตน์ ผุดนวัตกรรมใหม่ Alga-Boom สาหร่ายในบ่อกุ้ง คว้าเหรียญทองงานวิจัยเวทีนานาชาติ
อาจารย์คณิน ไพรวันรัตน์ สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑสร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ ...
2019-06-15 16:31:36
ข่าวย้อนหลัง