หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ หลักสูตรปริญญาเอก
ข่าวประชาสัมพันธ์ หลักสูตรปริญญาเอก

นักศึกษาจีน (ป.เอก) สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ (รุ่น 1) แสดงผลงาน ณ หอศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น G
นักศึกษาจีน ได้แก่  Mr.Yongbo Lu, Mrs.Yingying Zhou และ Mr. Sai Yin จากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิ ...
2022-11-18 18:35:22
ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.สมพร ธุรี
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ) คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำโดย ผศ ...
2021-10-04 17:05:01
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 "หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ" รูปแบบออนไลน์
วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำ ...
2021-08-05 17:50:47
ศิลปกรรม เข้าร่วมประชุมออนไลน์ เพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาจีน
วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ และอาจารย์ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรป ...
2021-08-05 17:41:52
ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ทั้งชาวไทยและชาวจีนผ่าน video conference
หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง จัดการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ทั้งชาวไทยและชาวจีนผ ...
2021-02-16 14:43:20
ผศ.ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีและอาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง (ป.เอก) สอบเล่มวิจัย 3 บท นศ.จีนนำเสนอแบบออนไลน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ และอาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิ ...
2021-01-18 19:49:02
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง (ป.เอก) สอบเล่มวิจัย 3 บท นศจีนนำเสนอแบบออนไลน์
วันที่ 21-22 ธันวาคม 2563 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง (ป.เอก) คณะศิลปกรรมศาสตร์ จ ...
2021-01-18 19:48:48
ศิลปกรรมสวนสุนันทา จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาจีน หลักสูตร ป.เอก (ทัศนศิลป์และการออกแบบ) ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 14 มกราคม 2563 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปริญญ ...
2020-01-20 20:02:20
อาจารย์ชาวจีนเข้าพบอธิการบดี พร้อมนศ.ชาวจีน ป.เอก ศิลปกรรม
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณาจารย์หลัก ...
2020-01-20 20:03:29
ศิลปกรรม เชิญผู้ทรงฯวิพากษ์หลักสูตร เตรียมเปิด ป.เอก ทัศน์ศิลป์และการออกแบบ
วันที่ 17 ตุลาคม 2562 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการวิพากษ์หลักสูตร เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ศาสตราจารย์เก ...
2019-10-17 19:52:11
ข่าวย้อนหลัง