หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศมหาวิทยาลัย
ประกาศมหาวิทยาลัย

ประกาศจากงานกองทุนเพื่อการศึกษา
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://f ...
2021-05-19 15:15:00
ทุกเรื่องเรือง กยศ. ติดต่อเลยค่าาา ช่องทางนี้
Faculty of Fine and Applied Artswebsite : https://far.ssru.ac.thtwitter : https://twitter.com/pr_far ...
2021-05-15 14:17:19
ฝ่ายธุรกิจมัลติมิเดียเพื่อการศึกษา
ฝ่ายธุรกิจมัลติมิเดียเพื่อการศึกษาสวย หล่อ ในแบบสวนสุนันทากันดีกว่า ทางร้าน SSRU CLOSET(อาคาร 21) มี ...
2021-05-13 14:13:53
ผลสอบวัดคุณสมบัติ ประจําภาคเรียนที่ 2/2563
ประกาศผลสอบวัดคุณสมบัติ ประจําภาคเรียนที่ 2/2563Faculty of Fine and Applied Artswebsite : https://fa ...
2021-05-13 12:49:17
ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา ที่ต้องการขอกู้ยืม กยศ. และ กรอ. ในปีการศึกษา 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ขอประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา ที่ต้องการขอกู้ยืม ก ...
2021-05-13 12:22:35
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (เพิ่มเติม)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของ ...
2021-05-05 19:12:03
แนวทางการจัดการเรียนการสอน และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือส ...
2021-04-29 13:57:21
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของนักศึกษา นักเรียนและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของ ...
2021-04-29 13:05:34
การปิดสถานที่ทำการชั่วคราว การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเรื่อง การปิดสถานที่ทำการชั่วคราว การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัต ...
2021-04-24 18:44:44
ประกาศปัจจุบัน