หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศมหาวิทยาลัย > กำหนดการรับเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Tablet) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
กำหนดการรับเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Tablet) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2020-08-18 16:37:31

***กำหนดการลงทะเบียน =>> วันที่ 18 - 23 สิงหาคม 2563
เว็บไซต์ 
http://www.ge-tablet.ssru.ac.th

***ประกาศรายชื่อ =>> วันที่ 24 สิงหาคม 2563

***กำหนดการรับ =>> วันที่ 25 - 27 สิงหาคม 2563

***สถานที่รับ : อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา อาคาร 38 ชั้น 3

เอกสารหลักฐานที่ต้องเตรียมมาในวันรับเครื่องแท็บเล็ต
1. ใบรายการรับเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Tablet) จำนวน 2 ชุด พร้อมลงลายมือชื่อ
2. บัตรนักศึกษา / บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนา
4. สำเนาใบเสร็จชำระค่าลงทะเบียนเรียน ที่ระบุค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวน 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนา
5. กรณีมอบบุคคลอื่นรับแทน
- บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนาผู้รับแทน จำนวน 1 ชุด
- หนังสือมอบอำนาจ ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ที่ลงทะเบียนรับแท็บเล็ต http://www.ge-tablet.ssru.ac.th

หมายเหตุ :
1.นักศึกษาที่ลงทะเบียนรับเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Tablet) สามารถรับได้เฉพาะวันและรอบเวลาที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้น
2.หากไม่สามารถมารับเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Tablet) ตามวันและรอบเวลาที่ลงทะเบียนไว้ นักศึกษาจะต้องดำเนินการลงทะเบียนใหม่ในรอบที่ 2 หลังการสอบปลายภาค
3.หากนักศึกษามีข้อสอบถามสามารถสอบถามที่ One Stop Service ของสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ในวันและเวลาราชการ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ จุดให้บริการนักศึกษา One Stop Service สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ อาคาร 34 ชั้น 1 โทร.02-160-1265-70 ต่อ 102-106, 201-207, 301-305 หรือผ่านทางเว็บไซต์ www.gen-ed.ssru.ac.th

งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home