หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศกองพัฒนานศ. > เรื่องการช่วยเหลือนักศึกษา กรณีได้รับเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป
เรื่องการช่วยเหลือนักศึกษา กรณีได้รับเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-07-19 16:54:34

ประกาศเรื่องการช่วยเหลือนักศึกษา กรณีได้รับเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป นักศึกษาที่ได้รับเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

จะได้รับการช่วยเหลือเป็นค่ารักษาพยาบาล

ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 5,000 บาทต่อราย

โดยนักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณา

จะต้องปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ

อย่างเคร่งครัด หากพบว่านักศึกษาที่ตรวจพบเชื้อ

นำตนเองเข้าพื้นที่เสี่ยงหรือมีพฤติกรรมเสี่ยง

โดยเหตุอันไม่จำเป็น จะไม่สามารถขอรับเงินช่วยเหลือได้


เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/

เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://far.ssru.ac.th/en

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home