หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศคณะศิลปกรรม > ขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาทุกท่าน ตอบแบบสำรวจ "ข้อมูลของนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่ได้รับวัคซีน COVID-19"
ขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาทุกท่าน ตอบแบบสำรวจ "ข้อมูลของนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่ได้รับวัคซีน COVID-19"

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2022-01-21 14:28:38

เรียน นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ทุกท่าน
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ต้องการสำรวจข้อมูลการฉีดวัคซีนของนักศึกษาให้เป็นปัจจุบัน
จึงขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาทุกท่าน ตอบแบบสำรวจ "ข้อมูลของนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่ได้รับวัคซีน COVID-19"
**โดยนักศึกษากรอกข้อมูลการได้รับวัคซีน ไม่ว่าจะฉีดจากหน่วยใดก็ตาม และโปรดแนบหลักฐาน "เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนโควิด 19" ลงในแบบฟอร์มสำรวจด้วย (เอกสารในระบบหมอพร้อม-แอพลิเคชั่น หมอพร้อม)  
**ตอบแบบสำรวจ --> https://forms.gle/22Bw7MpVCg8VNxZH8 หรือ
แสกนผ่าน QR CODE ในรูปภาพด้านล่าง