หน้าหลัก > กิจกรรม

นาฏศิลป์สวนสุนันทา
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://f ...
29 ต.ค. 60 - 9 ธ.ค. 60
body painting and costume design showcase
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://f ...
15 ธ.ค. 60
4th floor, building 38, Suan Sunandha Rajabhat University
ทำบุญคณะ และงานสังสรรค์วันขึ้นปีใหม่ 2561 คณะศิลปกรรมศาสตร์
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://f ...
5 ม.ค. 61
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ไหว้ครูครอบครูช่าว สาขาวิชาจิตรกรรม
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://f ...
22 มี.ค. 61
หอศิลป์ ชั้น G คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประชุมวิชาการด้านศิลปกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 1
คลิก www.farcar.ssru.ac.thเพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะ ...
28 มี.ค. 61 - 29 มี.ค. 61
อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
งาน เสพศิลป์ วังสวนสุนันทา
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://f ...
28 มี.ค. 61 - 29 มี.ค. 61
ลานหน้าคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประกวดออกแบบลวดลายผ้า ศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ร่วมสมัย
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://f ...
29 มี.ค. 61
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Creative Exchange Programme Tradition Dance & Performing Arts
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://f ...
31 มี.ค. 61 - 7 เม.ย. 61
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ดอกแก้วแว่วคอนเสิร์ต ครั้งที่ 29 "สมัยหนุ่มๆ พ่อโยก"
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://f ...
4 เม.ย. 61
ณ โรงละครคณะสิลปกรรมศาสตตร์ ชั้น 2
งานแสดงผลงานศิลปนิพนธ์นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาจิตรกรรม
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://f ...
5 เม.ย. 61 - 27 เม.ย. 61
หอศิลป์เซเว่นรังสรรค์
กิจกรรมปัจจุบัน