หน้าหลัก > กิจกรรม

กีฬาสุนันทาสามัคคี ครั้งที่ 30
โครงการสนับสนุนงานกีฬาสุนันทาสามัคคี ครั้งที่ 30เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARS ...
31 มี.ค. 62
สนามกีฬา ไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง
การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562
ขอเชิญทุกท่านเข้าฟังการนำเสนอผลงานวิจัยนศ. (mini conference ครั้งที่ 2)ตามที่มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้ค ...
17 พ.ค. 62 - 17 มิ.ย. 62
คณะศฺลปกรรมศาสตร์
การแสดงดนตรี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
สาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ขอเชิญชมการแสดงดนตรีโดยนักศึกษา เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบร ...
18 พ.ค. 62 - 18 มิ.ย. 62
ชั้น 5 ศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ กรุงเทพฯ
นิทรรศการศิลปนิพนธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาจิตรกรรม
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://f ...
21 พ.ค. 62 - 21 มิ.ย. 62
หอศิลป์เซเว่นรังสรรค์
การแสดงดนตรี (กลองชุด)
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://f ...
12 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
สาขาวิชาศิลปะการแสดง (ป.ตรี) เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพฯ ประจำปีการศึกษา 2561
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2 ก.ค. 62
ห้องประชุมคณาจารย์ ชั้น 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์
กำหนดการสอบสัมภาษณ์และปฏิบัติ การรับนักศึกษาใหม่ รับตรงรอบ 5 (เพิ่มเติม) คณะศิลปกรรมศาสตร์
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
3 ก.ค. 62
อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
3 ก.ค. 62
ห้องประชุมคณาจารย์ ชั้น 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์
โครงการพัฒนาอัตลักษณ์นักศึกษาสาขาวิชาดนตรี
กิจกรรมเวลา 09.00 - 16.00 น. โดย อาจารย์ ดร.รุ่งเกียรติ สิริวงษ์สุวรรณงานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิล ...
8 ก.ค. 62 - 2 ส.ค. 62
ชั้น 5 สาขาวิชาดนตรี
สาขาวิชาศิลปะการแสดง (ป.โท) เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพฯ ประจำปีการศึกษา 2561
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
9 ก.ค. 62
ห้องประชุมคณาจารย์ ชั้น 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์
กิจกรรมปัจจุบัน