หน้าหลัก > กิจกรรม

Signature Dances
การสอบรายวิชาพื้นฐานนาฏศิลป์สากล ของนักศึกษาแขนงวิชานาฏศิลป์ไทยงานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ ...
25 พ.ย. 62
ลานหน้าคณะศิลปกรรมศาสตร์
การแสดง Fashion Show Project
โชว์ชุดที่ 1 ชั้นปีที่ 2การแสดงแฟชั่นโชว์ วิชา การจัดการสินค้าแฟชั่นชื่อโปรเจค : Branding Proje ...
27 พ.ย. 62
โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 2
Open House คณะศิลปกรรมศาสตร์
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2 ธ.ค. 62 - 3 ธ.ค. 62
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 (แบบออนไลน์)
29 มิ.ย. 63
คณะศิปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เปิดเทอม ปีการศึกษา 2563
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
10 ก.ค. 63
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2564
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ประจำ ...
1 ต.ค. 63 - 6 ม.ค. 64
Fashion Show Branding Project & Detail Project KNOXK 2KNOXK
สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย ขอเชิญชม Fashion Show Branding Project & Detail Project KNO ...
4 พ.ย. 63
หอศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น G
ขอเชิญชม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านดนตรี โดย กองการสังคีต
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศา ...
12 พ.ย. 63
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 5 สาขาวิชาดนตรี
กิจกรรมปัจจุบัน