หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

2 อาจารย์เก่งจากสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ หนึ่งในองค์ความรู้งานวิจัยปีงบประมาณ 2563 คณะศิลปกรรมศาสตร์
#ผลงานและรางวัลศิลปกรรมสวนสุนันทาผลงานการออกแบบโดย 2 อาจารย์เก่งจากสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์อ.ภาณุ ...
2021-05-13 13:07:17
นายกมลวัฒน์ ตรีเมฆ การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ
#ผลงานและรางวัลศิลปกรรมสวนสุนันทานายกมลวัฒน์ ตรีเมฆ  นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย) ...
2021-05-11 15:13:35
ผศ.ดร.ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย
#ผลงานและรางวัลศิลปกรรมสวนสุนันทาชื่อผลงาน "THAI CONTEMPORARY JEWELRY FROM FRESH STUCCO"ได ...
2021-05-11 14:05:11
นายมงคล อิงคุทานนท์ ผลงานและรางวัลศิลปกรรมสวนสุนันทา
        #ผลงานและรางวัลศิลปกรรมสวนสุนันทา          ...
2021-05-11 13:53:55
นางสาวศิริลักษณ์ วงศร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
#ผลงานและรางวัลศิลปกรรมสวนสุนันทารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1             ...
2021-05-11 13:27:48
นายจิณณวัตร ละครชัย นักศึกษาสาขาการออกแบบเครื่องแต่งกาย
#ผลงานและรางวัลศิลปกรรมสวนสุนันทารางวัลน้องเยอะมากกกก ----------------------------------------- ...
2021-05-11 13:04:10
FASHION SHOW LIVE STREAMS #PART 2
FASHION SHOW LIVE STREAMS #PART 2"ADEPTATION #9"มิติใหม่ของการแสดงแฟชั่นโชว์ดูได้ทุกที่ทั่ ...
2021-05-05 19:27:29
สุนันทา คว้า 3 ดาว
คณะศิลปกรรมศาสตร์website : https://far.ssru.ac.thtwitter : https://twitter.com/pr_farinstagram : far ...
2021-05-05 19:18:50
ผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์
#ผลงานและรางวัลศิลปกรรมสวนสุนันทานี่คือ ผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ โดย..ผศ.นภดล สังวาลเ ...
2021-05-05 18:59:59
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2 โควตา ประเภทความสามารถทางวิชาการ และความสามารถพิเศษ
รอบ 2 มาแล้ววเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2 โควตา ประเภทความสามา ...
2021-05-05 18:49:24
ข่าวปัจจุบัน