หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย เข ...
2018-09-19 10:59:59
ผู้บริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์ได้รับเชิญให้เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ณ บัณฑิตวิทยาลัย
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ผู้บริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้แก่ อาจารย์ ดร.ผกามาศ จิรจารุภัทร รองคณบด ...
2018-09-13 14:43:50
ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ รับตรงอิสระ (เพิ่มเติม)
 รายละเอียด+ ปฏิทินการรับสมัคร คลิก!!+ ประกาศการรับสมัคร ระเบียบการสมัคร คุณสมบัติ คล ...
2018-07-19 17:42:47
กิจกรรมสัมมนาให้ความรู้แก่นักศึกษา สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ 2561
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ จัดกิจกรรมสัมมนาให้ความรู้แก่นักศึกษ ...
2018-06-16 16:05:33
ดูงานหัตถกรรม ณ ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เข้าศ ...
2018-06-16 16:02:27
นักวิจัยดีเด่นด้านยุทโธปกรณ์ ประจำปี 2560 ของกองทัพบก “รางวัลดีเด่นอันดับ 3”
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 อาจารย์ ดร.ณิชานันทน์ เสริมศรี สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ คณะศิ ...
2018-09-26 14:42:40
นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดอาภรณ์งามตามกรุงรัตนโกสินทร์
นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ คว้า 4 รางวัล และรางวัลชนะเลิศ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 ศูนย์วิทยบร ...
2018-09-26 14:42:26
หารือแนวทางความร่วมมือและกิจกรรม ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
สืบเนื่องจากการทำ MOU ระหว่างคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร ...
2018-06-16 15:20:09
สัมมนา หัวข้อ “เส้นทางสู่อาชีพในฝัน”
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการสัมมนาดีดีให้กับนักศึก ...
2018-09-26 14:42:12
ผลงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ชุด “สาว” สาขาวิชาศิลปะการแสดง นำเสนอ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา อาจารย์วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ และอาจารย์ภัคคพร พิมสาร อาจารย์ประจ ...
2018-09-26 14:42:01
ข่าวปัจจุบัน