หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม
ข่าว ประชุม/อบรม

ประชุมกลุ่มความรู้ KM แนวทางการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการวิจัยศิลปกรรมสู่ความเป็นเลิศ
วันที่ 20 ก.พ. 2562 ณ ห้องประชุมคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฝ่ายบริหารและแผนงาน ได ...
2019-02-21 16:29:07
ศิลปกรรมสวนสุนันทา จัดกิจกรรมบริการวิชาการ ณ โรงเรียนราชวินิต (เขตดุสิต)
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยอาจารย์ ดร.ณฐภรณ์ รัตนชัยวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชากา ...
2019-02-20 11:49:10
การบรรยายพิเศษ “เลวบ้าง.... (เดี๋ยว) ก็ดี” โดย คุณหลุยส์ อดีตอาชญากร
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา ...
2019-03-01 11:16:20
ศิลปกรรมสวนสุนันทา จัดกิจกรรมบริการวิชาการ ณ โรงเรียนวัดราชาธิวาส
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยอาจารย์ ดร.ณฐภรณ์ รัตนชัยวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชากา ...
2019-02-15 17:19:45
การประชุมกรรมการบริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1 / 2562ณ ห้องประชุมคณาจารย์ ชั้น 1 คณะศิลปกรรมศาสต ...
2019-01-16 13:07:30
ศิลปกรรมจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับ Food Waste สนันสนุนนศ.ส่งผลงานประกวดชิงเงินรางวัล
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 งานกิจการนักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมให้ความรู้กับนักศึกษาเกี่ย ...
2019-01-15 09:41:31
สนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย ศิลปกรรมจัดอบรมให้กับคณาจารย์
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมพบผู้เชี่ยวชาญในการแปลบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ ...
2019-01-15 09:47:19
ประชุมงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการประชุมบุคลากรสายสนับสนุน ...
2019-01-14 09:27:40
สัมมนาบอกเล่าเส้นทางสายอาชีพ จัดโดย สาขาวิชาจิตรกรรม
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชาจิตรกรรม จัดโครงการสัมมนาโดยเชิญวิทยากรที่เป็นผู้อาวุโสที่มากป ...
2018-12-17 11:43:51
สัมมนาเรื่อง ผกาวลี ตำนานคณะละครของไทย โดยอาจารย์อาวุโสหลากหลายท่านมาให้ความรู้
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 แขนงวิชานาฏศิลป์ไทย จัดสัมมนาเรื่อง "ผกาวลี&q ...
2018-12-17 11:14:50
ข่าวย้อนหลัง