หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม
ข่าว ประชุม/อบรม

สนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย ศิลปกรรมจัดอบรมให้กับคณาจารย์
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมพบผู้เชี่ยวชาญในการแปลบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ ...
2019-01-15 09:47:19
ประชุมงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการประชุมบุคลากรสายสนับสนุน ...
2019-01-14 09:27:40
สัมมนาบอกเล่าเส้นทางสายอาชีพ จัดโดย สาขาวิชาจิตรกรรม
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชาจิตรกรรม จัดโครงการสัมมนาโดยเชิญวิทยากรที่เป็นผู้อาวุโสที่มากป ...
2018-12-17 11:43:51
สัมมนาเรื่อง ผกาวลี ตำนานคณะละครของไทย โดยอาจารย์อาวุโสหลากหลายท่านมาให้ความรู้
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 แขนงวิชานาฏศิลป์ไทย จัดสัมมนาเรื่อง "ผกาวลี&q ...
2018-12-17 11:14:50
นำเสนอผลงานวิจัยทางด้านการออกแบบนิเทศศิลป์
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ จัดการนำเสนอผลงานวิจัยทางด้านการออกแบบ โดยนัก ...
2018-12-15 02:41:00
การนำเสนอผลงานวิจัย นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง ปีการศึกษา 2561
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 สาขาวิชาศิลปะการแสดง จัดการนำเสนอผลงานวิจัยทางด้านศิลปะการแสดง โดยนักศึกษ ...
2018-12-15 02:27:24
โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้นิเทศศิลป์ในศตวรรษที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2561
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ จัดโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้นิเทศศิลป์ในศต ...
2018-12-15 01:33:27
อบรมเสริมทักษะทางด้านศิลปะและการออกแบบให้กับนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ 6 ฟรี!!
เมื่อวันที่ 1-2 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเสริมทักษะทางด้านศิลปะและการอ ...
2018-12-15 01:15:06
จัดสัมมนา แลกเปลี่ยนการออกแบบเครื่องแต่งกายในระดับนานาชาติ
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดสัมมนา แลกเปลี่ยนการ ...
2018-12-14 18:36:01
การนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ นักศึกษาสาขาวิชาดนตรี ปีการศึกษา 2561
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชาดนตรี มีการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางด้านดนตรี โดยนักศึกษาสาขาวิ ...
2018-12-15 02:22:52
ข่าวย้อนหลัง