หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม
ข่าว ประชุม/อบรม

สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 7 สิงหาคม 2563 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษ ...
2020-08-18 19:24:44
คณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไลฟ์สดให้ความรู้ หัวข้อ "คุณเป็นคนที่ตัดสินใจจากเหตุผลหรือหัวใจ (ความรู้สึก) มากกว่ากัน"
วันที่ 6 สิงหาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมไลฟ์สด หัวข้อ ...
2020-08-18 16:10:00
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 5 สิงหาคม 2563 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษ ...
2020-08-18 15:50:46
สาขาวิชาศิลปะการแสดง หลักสูตร ป.ตรี เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 4 สิงหาคม 2563 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษ ...
2020-08-18 15:42:54
คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดกิจกรรม KM ให้กับบุคลากรสายวิชาการ
วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดกิจกรรม KM ให้กับบุคลากรสายวิชาการ กลุ่ม "การพัฒนาศั ...
2020-08-17 12:10:20
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2563
วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2563 โด ...
2020-07-31 19:51:20
ประชุมคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563
วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดประชุมคณาจารย์ครั้งที่ 1/2563 เพื่อชี้แจงเกณฑ์การประเมินผ ...
2020-07-29 16:17:27
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 5/2563
วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 5/2563 เพื่อรายงานการ ...
2020-07-24 17:40:28
ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อชี้แจงเกณฑ์การประเมิ ...
2020-07-23 16:03:48
ผู้บริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา(สัญจร) ณ จ.เพชรบุรี
วันที่ 13-15 กรกฎาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด ...
2020-07-20 13:14:18
ข่าวย้อนหลัง