หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม
ข่าว ประชุม/อบรม

โฉมใหม่!! ศิลปกรรมจะรับน้องอย่างสร้างสรรค์ จัดกิจกรรมติวเข้มให้นักศึกษารุ่นพี่ วิทยากรจากศูนย์จิตตปัญญาฯ
เมื่อวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2561 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะผู้ ...
2018-09-13 17:36:31
ศิลปกรรม ร่วมกับ ศูนย์จิตตปัญญาฯ จัดกิจกรรมเพื่อนักศึกษา รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี ให้เกียรตเป็นประธานในพิธีเปิด
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรร ...
2018-09-13 17:04:30
สาขาวิชาจิตรกรรม รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม เข้ารับการตรวจประ ...
2018-09-13 16:04:29
ศิลปกรรม ผลักดัน!!งานวิจัยและบริการวิชาการ ลงพื้นที่ มุ่งพัฒนาชุมชน จ.สมุทรสงคราม
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำโดย อาจารย์ ดร.ณฐภรณ์ รัตนชัยวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชากา ...
2018-09-13 15:55:26
ศิลปกรรมกับก้าวแรก... สู่การพัฒนาชุมชน ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าพบหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน จ.สมุทรสงคราม
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยอาจารย์ ดร.ณฐภรณ์ รัตนชัยวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการแล ...
2018-09-13 15:40:01
สาขาวิชาดนตรี รับการตรวจประเมินคูรภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี เข้ารับการตรวจประเมิน ...
2018-09-13 15:12:18
สาขาวิชาศิลปะการแสดง รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง เข้ารับการตรวจ ...
2018-09-13 15:56:54
คณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมอบรมกับศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
เมื่อวันที่ 28-29 มิถุนายน 2561 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการขยายเครือข่า ...
2018-09-13 14:31:25
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ บริษัท ไลท์ซอร์ส จำกัด
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา สาขาวิชาศิลปะการแสดง แขนงวิชาศิลปะการละคร คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม ...
2018-09-13 11:51:37
นัดรวมพลังบุคลากรสายวิชาการคณะศิลปกรรมศาสตร์ พบผู้ทรงคุณวุฒิ วิพากษ์การเขียนผลการประเมินตนเองตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับหลักสูตร (มคอ.7)
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการวิพากษ์การเขียนผลการประเมินตนเองตามกรอบมาตรฐานค ...
2018-09-13 11:36:44
ข่าวย้อนหลัง