หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม
ข่าว ประชุม/อบรม

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการประชุมวิพากษ์หลักสูตรใหม่
วันที่ 8 มิถุนายน 2565 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการประชุมวิพากษ์หลักสูตร สาขาวิชาสหวิทยาการการออกแบบและน ...
2022-07-16 16:19:15
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
วันที่ 1 มิถุนายน 2565 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ โดยมี ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเ ...
2022-07-16 12:27:24
Day 2 : คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกล ...
2022-07-16 12:17:10
Day 1 : คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกล ...
2022-07-16 12:09:50
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมบุคลากรเพื่อจัดทำร่าง SAR ประจำปี 2564
วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่รับผิดชอบตัวบ่งชี้การป ...
2022-07-16 10:35:34
อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตรกรรมได้รับเชิญเป็นวิทยากร “ปั้นดินไทยเยื่อกระดาษ” ให้กับนักเรียนชั้นม. 1
วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตรกรรม ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในโครงการศึกษาภาษาอังกฤษภา ...
2022-06-17 16:14:57
คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดประชุมวางแผนกลยุทธ์ในการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 ของคณะและสาขาวิชา
วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกพงศ์ อินเกื้อ เป็นประธานในการ ...
2022-06-17 15:53:59
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2565
วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 2/2565 โดยมี ผศ.ดร. ...
2022-06-14 12:29:21
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 5/2565
วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครั้งที่ 5/2565 โดยมี ผู้ช่วยศา ...
2022-06-14 10:52:56
Lanna Dream: The Slum Star A Solo Dance Theater Performance by Waewdao Sirisook
(8 พฤษภาคม 2565)Lanna Dream: The Slum StarA Solo Dance Theater Performance by Waewdao Sirisookโครงกา ...
2022-06-13 14:41:27
ข่าวย้อนหลัง