หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม
ข่าว ประชุม/อบรม

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 "หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม" รูปแบบออนไลน์
วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำ ...
2021-08-05 16:41:58
การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 7/2564
วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ ...
2021-07-20 01:01:25
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 "หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์" รูปแบบออนไลน์
วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำ ...
2021-07-20 00:56:27
ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อทบทวนภาระงาน
วันที่ 9 กรกฏาคม 2564 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ โดยมี ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเก ...
2021-07-19 23:31:18
บรรยากาศการพบอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://f ...
2021-07-19 21:21:38
ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อทบทวนภาระงาน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ โดยนางสาวชญาภา แจ่มใส หัว ...
2021-07-19 21:11:55
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 "หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง" รูปแบบออนไลน์
วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำป ...
2021-07-20 00:30:37
ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
วันที่ 29 มิถุนายน 2564 ฝ่ายวิชาการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 1 ป ...
2021-07-19 19:01:25
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ (วาระพิเศษ)
วันที่ 27 มิถุนายน 2564 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ (วาระพิเศษ) โดยมี ผศ.ดร.เอกพง ...
2021-07-19 18:28:49
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2564 (ประชุมครั้งที่ 2)
วันที่ 25 มิถุนายน 2564 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการประชุมเตรียมความพร ...
2021-07-19 18:24:20
ข่าวย้อนหลัง