หน้าหลัก > ข่าว > งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R
งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R

อาจารย์นวภรณ์ ศรีสราญกุลวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
#ผลงานและรางวัลศิลปกรรมสวนสุนันทาอ.นวภรณ์ ศรีสราญกุลวงศ์  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิล ...
2021-05-13 15:05:15
2 อาจารย์เก่งจากสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ หนึ่งในองค์ความรู้งานวิจัยปีงบประมาณ 2563 คณะศิลปกรรมศาสตร์
#ผลงานและรางวัลศิลปกรรมสวนสุนันทาผลงานการออกแบบโดย 2 อาจารย์เก่งจากสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์อ.ภาณุ ...
2021-05-13 13:07:17
ผศ.ดร.ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย
#ผลงานและรางวัลศิลปกรรมสวนสุนันทาชื่อผลงาน "THAI CONTEMPORARY JEWELRY FROM FRESH STUCCO"ได ...
2021-05-11 14:05:11
นักวิจัยดีเด่นด้านยุทโธปกรณ์ ประจำปี 2560 ของกองทัพบก “รางวัลดีเด่นอันดับ 3”
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 อาจารย์ ดร.ณิชานันทน์ เสริมศรี สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ คณะศิ ...
2018-09-26 14:42:40
ผลงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ชุด “สาว” สาขาวิชาศิลปะการแสดง นำเสนอ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา อาจารย์วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ และอาจารย์ภัคคพร พิมสาร อาจารย์ประจ ...
2018-09-26 14:42:01
ความรู้ความสามารถเข้าตา สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เชิญ 2 อาจารย์สาขาศิลปะการแสดงไปเป็นวิทยากร
เมื่อวันที่ 27-28 มกราคม 2561 สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.)  กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) จัดโคร ...
2018-09-26 14:38:27
ข่าวปัจจุบัน