หน้าหลัก > ข่าว > งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R
งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R

อาจารย์ประจำแขนงวิชานาฏศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการปฐมนิเทศน์ “โครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย”
วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 อ.ศักดิ์ชัย เอี่ยมกระสินธุ์ อาจารย์ประจำแขนงวิชานาฏศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ ...
2024-06-14 17:50:51
หัวหน้าแขนงวิชานาฏศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากร เสวนาวิชาการ
วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ผศ.ดร.มณิศา วศินารมณ์ หัวหน้าแขนงวิชานาฏศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับเชิญ ...
2024-06-14 16:49:25
อาจารย์ประจำแขนงวิชานาฏศิลป์ไทย ได้รับเชิญให้ร่วมพิธีมอบประกาศ ในฐานะที่ปรึกษาโครงการและวิทยากร
วันที่ 26 เมษายน 2567 อ.ศักดิ์ชัย เอี่ยมกระสินธุ์ อาจารย์ประจำแขนงวิชานาฏศิลป์ไทย ในฐานะที่ปรึกษาโคร ...
2024-05-14 16:26:02
อ.ปราโมทย์ เที่ยงตรง ได้รับเชิญให้ร่วมบรรเลงดนตรีไทย ในพิธีเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก
วันที่ 3-4 เมษายน 2567 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดพิธีเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด ...
2024-04-19 17:00:43
ผศ.ดร.รุ่งเกียรติ สิริวงษ์สุวรรณ อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับเชิญให้เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันกลองชุด รายการ RSL Thailand Drum Competition 2024
วันที่ 31 มีนาคม 2567 ผศ.ดร.รุ่งเกียรติ สิริวงษ์สุวรรณ อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไ ...
2024-04-19 15:48:10
อ.ปราโมทย์ เที่ยงตรง หัวหน้าสาขาวิชาดนตรี ได้เข้าร่วมงาน ดุริยนฤมิต ครั้งที่ 14
วันที่ 1-2 มีนาคม 2567 อ.ปราโมทย์ เที่ยงตรง หัวหน้าสาขาวิชาดนตรี ได้เข้าร่วมงาน ดุริยนฤมิต ครั้งที่ ...
2024-03-28 17:42:19
อ.ดร.ภัคคพร พิมสาร ได้รับเชิญให้เป็นผู้ออกแบบฉาก ของละครเพลงเรื่อง " The Prom "
อ.ดร.ภัคคพร พิมสาร หัวหน้าแขนงวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มห ...
2024-03-25 15:54:05
อ.ศักดิ์ชัย เอี่ยมกระสินธุ์ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในโครงการ "สร้างเสริมภูมิคุ้มกันใจให้ผู้ต้องขังก่อนปล่อย"
วันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2567 อ.ศักดิ์ชัย เอี่ยมกระสินธุ์ อาจารย์ประจำแขนงวิชานาฏศิลป์ไทย ได้รับเชิญใ ...
2024-03-01 15:21:29
ผศ.ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้เป็นวิทยากรเสวนาวิพากษ์หลักสูตร
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ผศ.ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ อาจารย์ประจำแขนงวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ ...
2024-03-01 13:53:13
อ.ภาณุวัฒน์ กาหลิบ ได้รับเชิญเข้าร่วมเสวนา ในงาน JAPAN EXPO THAILAND 2024
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 อ.ภาณุวัฒน์ กาหลิบ หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้ ...
2024-02-21 00:02:56
ข่าวย้อนหลัง