หน้าหลัก > ข่าว > งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R
งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R

อาจารย์ ดร.รุ่งเกียรติ สิริวงษ์สุวรรณ ได้รับเชิญให้เป็นกรรมการตัดสินการประกวดวงดนตรี
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2561 อาจารย์ ดร.รุ่งเกียรติ สิริวงษ์สุวรรณ หัวหน้าสาขาวิชาดนตรี ได้รับเชิญให้เ ...
2018-10-29 19:45:42
อาจารย์ ดร.ผกามาศ จิรจารุภัทร ได้รับเชิญให้ร่วมการปาฐกถาพิเศษในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 อาจารย์ ดร.ผกามาศ จิรจารุภัทร รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน ได้รับเชิญให้ร่ว ...
2018-10-20 10:27:00
ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรสายวิชาการ 2 ท่าน ที่ได้รับตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรสายวิชาการ 2 ท่าน ที่ได้รับต ...
2018-10-16 00:22:45
อาจารย์วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยด้านวัฒนธรรม จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการแสดง ( ...
2018-10-15 23:44:21
บุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและวิชาการ ณ เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
เมื่อวันที่ 20-22 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา บุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและวิชา ...
2018-09-26 14:50:59
นาฏศิลป์ไทย ร่วมนำเสนอผลงานนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ชื่อชุด “โหยะย่อนน้อมนบครู"
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 สาขาวิชาศิลปะการแสดง แขนงวิชานาฏศิลป์ไทย นำโดย อาจารย์ ดร. ผกามาศ จิรจาร ...
2018-09-26 14:49:34
ข่าวย้อนหลัง