หน้าหลัก > ข่าว > งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R
งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R

ผศ.นภดล สังวาลเพ็ชร ในนามของศูนย์ Silo@ssru ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรเข้าร่วมเสวนา
วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ผศ.นภดล สังวาลเพ็ชร อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์ (กา ...
2023-06-14 14:50:46
2 อาจารย์จากสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ได้รับเชิญให้เป็นอาจารย์สอน ณ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
2 อาจารย์จากสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับเชิญให้เ ...
2023-06-14 11:03:57
ขอแสดงความยินดี
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2023-05-12 15:15:21
อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี ได้รับเชิญให้เป็นคณะกรรมการในการตัดสิน "การแข่งขันทักษะดนตรี 2566"
วันที่ 25-27 เมษายน 2566 ผศ.ยุทธกร สริกขกานนท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับเชิ ...
2023-05-11 15:35:39
อ.ปราโมทย์ เที่ยงตรง หัวหน้าสาขาวิชาดนตรี ได้รับเชิญให้ร่วมบรรเลงดนตรีไทยในงานสังคีตคอนเสิร์ต 2023
วันที่ 14 มีนาคม 2566 อ.ปราโมทย์ เที่ยงตรง หัวหน้าสาขาวิชาดนตรี ได้รับเชิญให้ร่วมบรรเลงดนตรีไทยในงาน ...
2023-04-26 13:42:37
อ.ดร.ภัคคพร พิมสาร ได้เข้าร่วมเป็นทีมงานในฐานะ “ผู้ออกแบบฉาก” ของละครเพลงเรื่อง " LITTLE WOMEN "
อ.ดร.ภัคคพร พิมสาร หัวหน้าแขนงวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได ...
2023-04-24 16:03:53
อ.ณัฐสุรี เตชะวิริยะทวีสิน ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากร
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 อ.ณัฐสุรี เตชะวิริยะทวีสิน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และอาจารย์ประจำสาขาว ...
2023-03-27 12:26:41
อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี ได้รับเชิญให้เป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70
วันที่ 26-27 มกราคม 2566 ผศ.ดร.รุ่งเกียรติ สิริวงษ์สุวรรณ อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี ได้รับเชิญให้เป็ ...
2023-02-16 23:42:59
อ.ปราโมทย์ เที่ยงตรง ได้รับเชิญให้ร่วมบรรเลงดนตรีไทย ในพิธีเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก
วันที่ 19-20 มกราคม 2566 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดพิธีเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใ ...
2023-02-16 23:43:10
ผศ.ดร.ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ ได้รับสิทธิบัตรประจำปี 2565
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะศิล ...
2023-01-27 12:10:41
ข่าวย้อนหลัง