หน้าหลัก > ข่าว > งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R
งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R

ผศ.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ (ศิลปะการละคร) ได้รับเชิญเป็นวิทยาการ ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
วันที่ 14 มีนาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการแสดง (แขนง ...
2019-03-22 13:35:11
อาจารย์ภาณุวัฒน์ กาหลิบ (นิเทศศิลป์) ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรพิเศษที่ มรภ.เลย
15-17 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา อาจารย์ภาณุวัฒน์ กาหลิบ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ได้รับเช ...
2019-03-18 11:19:31
อาจารย์นวภรณ์ ศรีสราญกุลวงศ์ ได้รับเชิญให้เป็นหนึ่งในตัวแทนผู้ประกอบพิธีของศาสนาคริสต์ ในพิธีศาสนามหามงคล 5
อาจารย์นวภรณ์ ศรีสราญกุลวงศ์ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับเชิญให้เป็นหนึ่งในต ...
2019-03-13 10:21:55
อาจารย์ ดร.ฟาริดา วิรุฬหผล ได้รับรางวัลประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ครบรอบ 60 ปี วช.
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ในงานวันนักประดิษฐ์ประจำปี 2562 อาจารย์ ดร.ฟาริดา วิรุฬหผล อาจารย์ ...
2019-02-07 10:02:25
อาจารย์ ดร.สรร ถวัลย์วงศ์ศรี ได้รับการสัมภาษณ์ลงนิตยสารออนไลน์
คลิก เพื่ออ่านบทสัมภาษณ์ -->  https://marshomme.com/prism/9610000125343 ...
2019-01-16 11:52:13
หลักสูตร ป.โท ได้รางวัลคุณภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (SSRU Quality Award)
วันที่ 26 ธันวาคม 2561 รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบรางวัล “ร ...
2019-01-16 11:44:35
อาจารย์ ดร.รุ่งเกียรติ สิริวงษ์สุวรรณ ได้รับเชิญให้เป็นกรรมการตัดสินการประกวดวงดนตรีสตริง จ.นครปฐม
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 อาจารย์ ดร.รุ่งเกียรติ สิริวงษ์สุวรรณ หัวหน้าสาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศา ...
2019-01-15 11:56:25
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรการเขียนบทความวิชาการ ณ มรภ.ธนบุรี
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการละ ...
2018-11-20 13:52:28
ผศ.ดร.ชุติมา มณีวัฒนา ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการปาฐกถาพิเศษ ณ ประเทศมาเลเซีย
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได ...
2018-11-16 10:20:21
ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรสายวิชาการ 3 ท่าน ที่ได้รับตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"
อาจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินเกื้ออาจารย์ชนกนาถ มะยูโซ๊ะอาจารย์วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิ ...
2018-11-16 08:59:18
ข่าวย้อนหลัง