หน้าหลัก > ข่าว > หลักสูตร ป.โท-ป.เอก สาขาวิชาศิลปะการแสดง
หลักสูตร ป.โท-ป.เอก สาขาวิชาศิลปะการแสดง

หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง จัดสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
ประมวลภาพการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาศิลปะการแสดง ใ ...
2023-04-26 13:47:17
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รุ่น 2 "Mrs.Jie Liu"
เมื่อวันที่ 8 มีนาคมที่ผ่านมา ทางสาขาศิลปะการแสดงของเรา ได้มีนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รุ่น ...
2023-09-08 15:35:30
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง ได้จัดกิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินจีน
เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินจีนที่ผ่านมา คณาจารย์และนักศึกษาจีน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา ...
2023-09-08 15:36:02
การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2/2565
วันที่ 2 ธันวาคม 2565 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2 ...
2023-01-17 12:59:54
ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ทั้งชาวไทยและชาวจีนผ่าน video conference
หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง จัดการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ทั้งชาวไทยและชาวจีนผ ...
2023-09-08 15:36:32
ผศ.ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีและอาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง (ป.เอก) สอบเล่มวิจัย 3 บท นศ.จีนนำเสนอแบบออนไลน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ และอาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิ ...
2023-09-08 15:36:46
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง (ป.เอก) สอบเล่มวิจัย 3 บท นศจีนนำเสนอแบบออนไลน์
วันที่ 21-22 ธันวาคม 2563 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง (ป.เอก) คณะศิลปกรรมศาสตร์ จ ...
2023-09-08 15:37:08
อาจารย์ชาวจีนเข้าพบอธิการบดี พร้อมนศ.ชาวจีน ป.เอก ศิลปกรรม
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณาจารย์หลัก ...
2023-09-08 15:37:33
ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ)
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2023-09-08 15:37:57
ข่าวย้อนหลัง