หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 6/2567
วันที่ 13 มิถุนายน 2567 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 6/2567 โดยมี ผศ.ดร.เ ...
2024-06-17 13:43:03
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2567
วันที่ 12 มิถุนายน 2567 ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริ ...
2024-06-17 13:39:04
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 6 /2567
วันที่ 12 มิถุนายน 2567 ผศ.ดร.สรร ถวัลย์วงศ์ศรี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุม ...
2024-06-17 13:26:32
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษาชาวจีน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง
วันที่ 9 มิถุนายน 2567  นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น 11 ได้แก่ นายพุฒิพงศ์ มาตย์จันท ...
2024-06-17 13:02:10
นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ได้อันดับที่ 4 ในการประกวด Thai microband watch design contest ครั้งที่ 2 ประเภท graphic design
ขอแสดงความยินดีกับนายอธิราช เจริญศรี นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ชั้นปีที่ 1 ที่สามารถผ่านเข้ ...
2024-06-17 12:45:02
นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง ซึ่งได้รับคัดเลือกจากสถาบันภาษาให้ เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ
นางสาวกัญญารัตน์ เนาว์แก้ว นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นตัวแทนของคณะศิลปกรรมศา ...
2024-06-15 22:23:32
นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ซึ่งได้รับคัดเลือกจากสถาบันภาษาให้ เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ
นางสาวสุดารัตน์ นาไพรวรรณ นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์  คณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นตัวแทนของค ...
2024-06-15 22:23:36
ขอเสนอ... โครงการอบรม "SUSTAIABLE DEVELOPMENT ESG & BUSINESS MODEL การสร้างกรอบแนวคิดธุรกิจใหม่และการพัฒนาอย่างยั่งยืน"
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และธนาคารออมสิน ขอเสนอโครงการอบรม "SUSTAINABLE DEVELOPMENT ESG & ...
2024-06-15 22:01:46
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษาชาวจีน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ
วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทย ...
2024-06-15 21:55:01
ข่าวย้อนหลัง