หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

สาขาวิชาดนตรี รับการตรวจประเมินคูรภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี เข้ารับการตรวจประเมิน ...
2018-09-13 15:12:18
สาขาวิชาศิลปะการแสดง รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง เข้ารับการตรวจ ...
2018-09-13 15:56:54
คณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมอบรมกับศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
เมื่อวันที่ 28-29 มิถุนายน 2561 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการขยายเครือข่า ...
2018-09-13 14:31:25
สร้างชื่ออีกแล้ว!! นศ.สาขาวิชาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ ศิลปกรรมศาสตร์ “ชนะเลิศ” ผลงานเครื่องประดับจากเทคนิคเซรามิกผสมเงิน ณ สยามพารากอน
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา นายทิพย์มงคล นวลฉวี นักศึกษาสาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ ...
2018-09-13 14:13:37
บุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและวิชาการ ณ เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
เมื่อวันที่ 20-22 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา บุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและวิชา ...
2018-09-26 14:50:59
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ป่าชายเลน ณ จ.สมุทรสงคราม
วันที่ 15 มิถุนายน 2561 งานกิจการนักศึกษาและศิลปะวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมคุณธรร ...
2018-09-13 12:04:21
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ บริษัท ไลท์ซอร์ส จำกัด
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา สาขาวิชาศิลปะการแสดง แขนงวิชาศิลปะการละคร คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม ...
2018-09-13 11:51:37
นัดรวมพลังบุคลากรสายวิชาการคณะศิลปกรรมศาสตร์ พบผู้ทรงคุณวุฒิ วิพากษ์การเขียนผลการประเมินตนเองตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับหลักสูตร (มคอ.7)
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการวิพากษ์การเขียนผลการประเมินตนเองตามกรอบมาตรฐานค ...
2018-09-13 11:36:44
สาขาวิชาดนตรี มรภ.นครศรีธรรมราช เยือนสาขาวิชาดนตรี มรภ.สวนสุนันทา
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 คณะอาจารย์และนักศึกษา จากสาขาวิชาดนตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนค ...
2018-09-13 11:19:10
สอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ รอบ 3 รับตรงร่วมกัน นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดสอบปฏิบัติและสัมภาษณ ...
2018-09-13 15:23:46
ข่าวย้อนหลัง