หน้าหลัก > ข่าว > นักศึกษาได้รางวัล > นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ กวาดทุกรางวัล การประกวด Cover Dance
นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ กวาดทุกรางวัล การประกวด Cover Dance

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2022-06-13 11:26:44

ขอแสดงความยินดี  นักศึกษาจากแขนงวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ คว้ารางวัล “ชนะเลิศ” “รองชนะเลิศอันดับ 1” และ “รองชนะเลิศอันดับ 2”  จากกิจกรรม คีตะ กะ Dance SSRU CONTEST 2022 (การเต้น COVER DANCE) ภายใต้โครงการสนับสนุนการพัฒนาความสามารถพิเศษ จัดโดย กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศผลและมอบรางวัลเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา โดยเป็นการประกวดในรูปแบบทีม ซึ่งทีมที่ได้รางวัล “ชนะเลิศ” ชื่อทีม KAREEYA สมาชิกจำนวน 7 คน ได้แก่ นายศุภวิชญ์ ผลพยอง  นางสาวเปรมอักษร ณานโสตรี (แขนงวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์) นายณัฐพล ดนมินทร์ (แขนงวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์) นายโกสินทร์ ไสยะหุต (แขนงวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์) นางสาวกัลยากร วารีปาน (แขนงวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์) นางสาวสุจิตรา แพนเดช (แขนงวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์) นายพุฒิพงศ์ สมคิด (สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ คณะวิทยาการจัดการ), รางวัล “รองชนะเลิศอันดับ 1” ชื่อทีม TRV สมาชิกจำนวน 5 คน ได้แก่ น.ส ชมพูนุท พุทธสุนทร (หัวหน้าทีม) (แขนงวิชานาฏศิลป์ไทย) นายหฤษฎ์  ชัยภิรมย์สุข (แขนงวิชานาฏศิลป์ไทย) น.ส เฟซ่า ทชิงกามบ์ (แขนงวิชานาฏศิลป์ไทย) น.ส สุภัสสรา จัตุรัส (แขนงวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์) น.ส กรรณิกา เยาวนะ (นักศึกษาจากคณะวิทยาการจัดการ) และรางวัล “รองชนะเลิศอันดับ 2” ชื่อทีม G-Rhythm สมาชิกจำนวน 7 คน ได้แก่ นางสาวอดิศา พุกกะรัตน์ (แขนงวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์) นางสาวนภัสวรรณ เฟื่องฟูกิจการ (แขนงวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์) นายนันทกร คงเพ็ชร (แขนงวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์) นางสาวรสิตา โพธิธาตุทอง (แขนงวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์) นางสาวทิพยธิดา กุกุดเรือ (แขนงวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์) นายประกาศิต สายรัตน์ (แขนงวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์) นางสาวกฤตยาภรณ์ สวัสดิ์วงษ์ (สาขาการสร้างสรรค์เนื้อหาเเละงานข่าว คณะนิเทศศาสตร์)

(ขอบคุณภาพ จาก อ.ดร.ภัคคพร พิมสาร และกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home