หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดพิธีแถลงข่าว "ไทยทะยาน”
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดพิธีแถลงข่าว "ไทยทะยาน”

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2022-03-16 12:31:10

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดพิธีแถลงข่าว "ไทยทะยาน” การประกวดออกแบบที่มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มจากมรดกวัฒนธรรมไทยด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จากคนรุ่นใหม่ ภายใต้โครงการ Hackathon : Coolture Heritage Gen Z สำหรับนักศึกษาทั่วประเทศ โดยในการประชุมได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เจตน์สฤษฎิ์ อังศุกาญจนกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม โดยมี ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดี ดำเนินการประชุม พร้อมด้วย ผศ.นภดล สังวาลเพ็ชร รองคณบดีฝ่ายบริหาร หัวหน้าสำนักงาน เจ้าหน้าที่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และทีมงานออแกไนซ์ 

ทั้งนี้ ได้เชิญผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการดังกล่าวเข้าร่วมประชุม อาทิ อ.นฤมล ชมโฉม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและควบคุมต้นทุน สำนักทรัพย์สินและรายได้ อ.กรีธา ธรมเจริญสถิต รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นายนิพนธ์ ชัยพฤกษทล ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นางสาวนุชนารถ เพ็งสุริยา รักษาการหัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ นายชนันท์ จันทร์หอม หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่และบริการ และฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุม ณ ห้องประชุมวรลักษณานงค์ ชั้น 3 อาคารศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทางานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home