หน้าหลัก > ข่าว > งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R > ขอแสดงความยินดี บุคลากรสายวิชาการได้รับตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"
ขอแสดงความยินดี บุคลากรสายวิชาการได้รับตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2019-09-27 16:09:39


คณะศิลปกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่บุคลากรสายวิชาการได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” จำนวน 6 ท่าน ได้แก่

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐภรณ์ รัตนชัยวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการแสดง แขนงวิชาศิลปะการละคร (หลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการ

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผกามาศ จิรจารุภัทร อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการแสดง แขนงวิชานาฏศิลป์ไทย (หลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรร ถวัลย์วงศ์ศรี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาศิลปะการแสดง (หลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุสุมา เทพรักษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการแสดง แขนงวิชาศิลปะการละคร   (หลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิรัชชา สำลีทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทธธ์ สาดสังข์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/en
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : 
https://ssru.ac.th/home