หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประกันคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประกันคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2023-05-01 11:27:56


วันที่ 5 เมษายน 2566 ผู้บริหารและอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประกันคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA โดย ผศ.นิมิต เหม่งเวหา รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นวิทยากรให้ความรู้ มี ผศ.ดร.สิทธิชัย ธรรมเสน่ห์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ในการนี้ ผศ.ดร.สรร ถวัลย์วงศ์ศรี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และผศ.ดร.ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการฯ แบบ On-Site ณ ห้องประชุมสุวพักตร์นิเวศน์ (ห้อง 5742) คณะวิทยาการจัดการ และบุคลากรคณะท่านอื่นๆเข้าร่วมผ่านช่องทาง Facebook Group (On-Line) จัดโดย กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home