หน้าหลัก > ข่าว > งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R > ผศ.ดร.ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย
ผศ.ดร.ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-05-11 14:05:11
#ผลงานและรางวัลศิลปกรรมสวนสุนันทา

ชื่อผลงาน "THAI CONTEMPORARY JEWELRY FROM FRESH STUCCO"
ได้รับรางวัล Gold Medal จาก 2020 IIDC Hong Kong International Invention and Design Competition
ผศ.ดร.ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย
หนึ่งในองค์ความรู้งานวิจัยปีงบประมาณ 2563 คณะศิลปกรรมศาสตร์

ขอขอบคุณผู้สนับสนุน :

- สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
 สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
**หากสนใจผลงานอินบ็อกมาได้เลยนะคะ**

คณะศิลปกรรมศาสตร์
website : https://far.ssru.ac.th
twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : far_ssru_fanpage
Tel. 0-2160-1388 ext.100

www.ssru.ac.th