หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ 4/2566
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ 4/2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2024-01-16 14:33:59


วันที่ 21 ธันวาคม 2566 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ 4/2566 โดยมี รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ได้แก่ รศ.ดร.สมพล ดำรงเสถียร ดร.ฐิติพร ฌานวังศะ นายธนกฤษณ์ เสริมสุขสัน ผู้แทนจากรองคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ผู้แทนจากหัวหน้าสาขาวิชาคณะศิลปกรรมศาสตร์ และหัวหน้าสำนักงานคณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5  อาคาร 32  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home