หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > การบรรยาย หัวข้อ หลักสูตรและแผนการเรียน 4.0 วิทยากร จาก เทคโนบางมด
การบรรยาย หัวข้อ หลักสูตรและแผนการเรียน 4.0 วิทยากร จาก เทคโนบางมด

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2018-09-26 14:00:42

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการบรรยายในหัวข้อ การพัฒนาหลักสูตรและแผนการเรียนการสอน 4.0 โดยได้เชิญวิทยากร จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้แก่คณาจารย์และผู้เข้าร่วมฟังการบรรยาย

ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมศักดิ์ รุ่งศรีสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานเปิดงาน และกล่าวต้อนรับวิทยากร

จัดขึ้น ณ ห้องจุมลินทร์ ชั้น 2 โรงแรมวังสวนสุนันทา