หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > สัมมนาออนไลน์ หัวข้อ " Behind the Costume " ความร่วมมือระหว่าง สวนสุนันทา กับ สถาบันบุนกะ ประเทศญี่ปุ่น
สัมมนาออนไลน์ หัวข้อ " Behind the Costume " ความร่วมมือระหว่าง สวนสุนันทา กับ สถาบันบุนกะ ประเทศญี่ปุ่น

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-09-06 12:09:50

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย จัดสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ " Behind the Costume " กว่าจะมาเป็นเครื่องแต่งกาย สู่เวทีการแสดง และ เบื้องหลังนักออกแบบเครื่องแต่งกาย วิทยากรโดย Ms.Atsuko DEGAWA, Costume designer ภายใต้ความร่วมมือเครือข่ายระหว่าง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ BUNKA GAKUEN UNIVERSITY, Tokyo ประเทศญี่ปุ่น และเนื้อหาการสัมมนายังอยู่ในรายวิชา Fashion Styling โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิธธ์ สาดสังข์ มีนักศึกษาจาก 2 สาขาวิชา สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย และสาขาวิชาศิลปะการแสดง แขนงวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ เข้าร่วมการสัมมนา


ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา ร่วมด้วย คุณสุธาทิพ เจริญนิพนธ์วานิช ผู้อำนวยการสถาบันบุนกะ สำนักงานประเทศไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คุณอภิชาติ  นรังศิยา (คุณโจ) ล่ามแปลภาษา(ไทย-ญี่ปุ่น) อาจารย์ ดร.เตือนตา พรมุตตาวรงค์ หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย อาจารย์ ดร.ภัคคพร พิมสาร หัวหน้าแขนงวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิรัชชา สำลีทอง ผู้ประสานงานจัดโครงการสัมมมา อาจารย์สุภาวดี จุ้ยศุขะ ผู้ดำเนินรายการสัมมนา(ไทย-อังกฤษ) และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิธธ์ สาดสังข์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกายทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิรัชชา สำลีทอง ผู้ประสานงานโครงการยังได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่า กิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยในปี พ.ศ. 2561 เชิญอาจารย์จากสถาบันบุนกะฯ มาให้ความรู้แก่นักศึกษาที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ หัวข้อเรื่อง “แพทเทิร์นและการออกแบบ” ปี พ.ศ. 2562 นำตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกายเดินทางไป workshop ณ สถาบันบุนกะฯ ประเทศญี่ปุ่น และล่าสุดปี พ.ศ. 2564 จัดสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “behind the costume” ในครั้งนี้เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/

เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://far.ssru.ac.th/en

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home