หน้าหลัก > ข่าว > นักศึกษาได้รางวัล > นักศึกษาแขนงวิชาศิลปะการละครได้รับเลือกให้ไปนำเสนอผลงานวิจัย ณ ประเทศอิตาลี
นักศึกษาแขนงวิชาศิลปะการละครได้รับเลือกให้ไปนำเสนอผลงานวิจัย ณ ประเทศอิตาลี

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2018-12-17 11:00:26


นางสาวพุธิตา สืบสา นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง แขนงวิชาศิลปะการละคร ได้รับการพิจารณาผลงาบทความวิจัยดีเด่น อันดับที่ 1 ในงานประชุม Mini Conference ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ ต่อมาได้รับการตอบรับและเข้านําเสนอผลงานวิจัยในงานการประชุมวิชาการะดับนานาชาติ "2018 ICBTS International  Multidiscipline Research Conference" เรื่อง The Trend and Creation of SSRU Theatre Festival (2012-2017) ร่วมกับที่ปรึกษางานวิจัย อาจารย์ ดร.สรร ถวัลย์วงศ์ศรี หัวหน้าสาขาวิชาศิลปะการแสดง เมื่อวันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี