หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมดิจิทัลในการทำงานร่วมกัน “การใช้งาน Coursera”
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมดิจิทัลในการทำงานร่วมกัน “การใช้งาน Coursera”

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2024-03-01 15:23:40


วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมดิจิทัลในการทำงานร่วมกัน “การใช้งาน Coursera” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (กิจกรรมครั้งที่ 2) กิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมี ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม และได้รับความอนุเคราะห์บุคลากรจาก สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ หรือ GEN-ED มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการใช้งาน Coursera x GEN-ED ทั้งนี้ มีผู้บริหาร บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการของคณะ ให้ความร่วมมือเข้าร่วมการอบรมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home