หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > นัดรวมพลังบุคลากรสายวิชาการคณะศิลปกรรมศาสตร์ พบผู้ทรงคุณวุฒิ วิพากษ์การเขียนผลการประเมินตนเองตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับหลักสูตร (มคอ.7)
นัดรวมพลังบุคลากรสายวิชาการคณะศิลปกรรมศาสตร์ พบผู้ทรงคุณวุฒิ วิพากษ์การเขียนผลการประเมินตนเองตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับหลักสูตร (มคอ.7)

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2018-09-13 11:36:44


เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการวิพากษ์การเขียนผลการประเมินตนเองตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับหลักสูตร (มคอ.7) โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาวิพากษ์หลักสูตรแบ่งเป็น 4 กลุ่มย่อย ดังนี้ กลุ่มที่ 1 สาขาวิชาจิตรกรรมและสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ วิพากษ์โดย อาจารย์ ดร.วราวรรณ สุวรรณผาติ กลุ่มที่ 2 สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย และสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ วิพากษ์โดย อาจารย์ ดร. โสมฉาย บุญญานันต์ กลุ่มที่ 3 สาขาวิชาศิลปะการแสดง (ป.โท) และสาขาวิชาดนตรี วิพากษ์โดย อาจารย์ ดร.ธนีนาฏ ณ สุนทร และกลุ่มสุดท้าย กลุ่มที่ 4 สาขาวิชาศิลปะการแสดง (ป.ตรี) วิพากษ์โดย อาจารย์ปรเมศวร์ พืชผักหวาน

 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และแนะนำผู้ทรงคุณวุฒิต่อคณาจารย์แต่ละสาขาวิชา ก่อนแบ่งกลุ่มย่อยวิพากษ์ตามห้องต่างๆ ซึ่งคณาจารย์ทุกสาขาวิชาเข้าร่วมการวิพากย์กันอย่างพร้อมเพรียง


ดูภาพเพิ่มเติม --> คลิก