หน้าหลัก > ข่าว > งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R > คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ผ่านการอบรมหลักสูตร RDI MAC รุ่นที่ 1 จัดโดย สกสว.
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ผ่านการอบรมหลักสูตร RDI MAC รุ่นที่ 1 จัดโดย สกสว.

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-11-18 15:46:48


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ผ่านการอบรมหลักสูตร “ผู้จัดการงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม (RDI Manager) ด้านชุมชนและพื้นที่” (Research Development and Innovation Manager for Area and Community : RDI MAC) รุ่นที่ 1 ซึ่งใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรมทั้งสิ้น 4 เดือน (สิงหาคม – พฤศจิกายน 2564) มีผู้เข้าร่วมจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านพื้นที่และชุมชน หน่วยงานด้านการวิจัยระดับกรม และมหาวิทยาลัยกว่า 60 คน โครงการดังกล่าว จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ร่วมกับสถาบันคลังสมองของชาติ


งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home