หน้าหลัก > ข่าว > งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R > คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ผลงานวิจัย
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ผลงานวิจัย

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-07-16 18:31:07

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดี และอาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ได้รับรางวัล เหรียญทอง การประกวด E U R O I N V E N T 13th European Exhibition of Creativity and Innovation 2021 (ONLINE) จากประเทศ Romania จากผลงาน PEANUT SHELL PAPER กระดาษจากเปลือกถั่ว

ขอบคุณผู้สนับสนุน

-สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย

-สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/

เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://far.ssru.ac.th/en

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home