หน้าหลัก > ข่าว > นักศึกษาได้รางวัล > โฉมหน้า!! ผู้ชนะการประกวดออกแบบลวดลายผ้า หัวข้อ “ศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ร่วมสมัย”
โฉมหน้า!! ผู้ชนะการประกวดออกแบบลวดลายผ้า หัวข้อ “ศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ร่วมสมัย”

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2018-09-26 14:41:33

          

          คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม จัดโครงการประกวดออกแบบลวดลายผ้า หัวข้อ "ศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ร่วมสมัย" มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น 214 ชิ้น และผ่านการคัดเลือกรอบแรกจากผลงานทั้งหมด เหลือ 21 ชิ้น โดยมีคณะกรรมการตัดสินในรอบแรก ได้แก่ อาจารย์เด่น หวานจริง คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รองศาสตราจารย์ ดร.พัดชา อุทิศวรรณกุล อาจารย์ภาควิชานฤมิตศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคุณธีระ ฉันทสวัสดิ์ แฟชั่นดีไซเนอร์ชื่อดังระดับประเทศ

            ในวันที่ 29 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ผลงานที่ผ่านการคัดเลือก 21 ชิ้น ได้นำมาจัดแสดงพิมพ์ลายบนชิ้นผ้า และผู้ออกแบบนำเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการ ณ หอศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น G มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งในรอบตัดสินนี้ มีกรรมการตัดสิน 5 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์เอกชาติ จันอุไรรัตน์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อาจารย์เด่น หวานจริง คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รองศาสตราจารย์ ดร.พัดชา อุทิศวรรณกุล อาจารย์ภาควิชานฤมิตศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และอาจารย์ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู้ชนะการประกวดได้รับรางวัลจำนวน 5 รางวัล ดังนี้.

รางวัล ชนะเลิศ                     ชื่อผลงาน "Yaowarat"
                                     นายศิวพจน์ ภูจอมดาว
                                     นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1         ชื่อผลงาน "Rattanakosin Garden"
                                     นายณัฐพล พิชัยรัตน์
                                     บุคคลทั่วไป

รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2        ชื่อผลงาน "Bangkok บางกอก"
                                     นายอนุรักษ์ ใจดี
                                     บุคคลทั่วไป
                                     (ศิษย์เก่านักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รางวัล ชมเชย                       ชื่อผลงาน "Thungyai Naresuan"
                                      นายธนบัตร ผาแสง
                                      นักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

รางวัล ชมเชย                       ชื่อผลงาน "Phra A Bhai Mani"
                                      นายประสิทธิ์ ชุมประเสริฐ
                                      นักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

           ในวันเดียวกันมีพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรกจำนวน 21 คน และพิธีมอบโล่และเงินรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวด 5 รางวัล โดยมี นางสาวสุวิมล วิมลกาญจนา ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน ผู้แทนสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาจารย์ ดร.ผกามาศ จิรจารุภัทร รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ และอาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นผู้มอบรางวัลและเกียรติบัตร

ดูรูปภาพเพิ่มเติม ตัดสินลวดลายผ้ารอบสุดท้าย.pdf