หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > หารือแนวทางความร่วมมือและกิจกรรม ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
หารือแนวทางความร่วมมือและกิจกรรม ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2018-06-16 15:20:09


สืบเนื่องจากการทำ MOU ระหว่างคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดี กับ ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล โดย  รองศาสตราจารย์ นพ.ชัชวาลย์ ศิลปกิจ ผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา เรียบร้อยแล้วนั้น เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา คณะศิลปกรรมศาสตร์ จึงได้ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์จากศูนย์จิตตปัญญาฯ เดินทางมาเพื่อประชุมและหารือแนวทางความร่วมมือและกิจกรรมที่ต้องการให้จัดขึ้นสำหรับบุคลากรของคณะศิลปกรรมศาสตร์ ไม่ว่าเป็นอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา จุดประสงค์เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ สร้างจิตสำนึกที่ดีในทุกๆด้าน ในการหารือครั้งนี้ มี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดี เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์ตัวแทนสาขาวิชา หัวน้าฝ่ายกิจการนักศึกษา และตัวแทนนักศึกษาทุกสาขาวิชา ในส่วนของทางศูนย์จิตตปัญญาฯ มีอาจารย์เข้าร่วมประชุมจำนวน 4 ท่าน ณ ห้องประชุมรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 3


ดูรูปภาพเพิ่มเติม หารือจิตตปัญญา.pdf