หน้าหลัก > ข่าว > หลักสูตร ป.โท-ป.เอก สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ > หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ จัดการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ จัดการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2023-01-21 10:55:10


วันที่ 14 ธันวาคม 2565 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ จัดการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เรื่อง “โครงสร้างพื้นที่ของบ้านพื้นเมืองฮุยโจวภายใต้มุมมองแนวคิดการออกแบบความเป็นหนึ่งเดียวระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ : กรณีศึกษาเฉิงจื้อถัง” (The space of Huizhou Folk House Under the design perspective of the unity between man and nature : Cheng Zhitang case study) ของ Mr. Yongbo Liu นักศึกษาชาวจีน โดยมี ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ เป็นกรรมการที่ปรึกษาหลัก รศ.ดร.สมพล ดำรงเสถียร ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ รศ.ดร.บุญเสริม วัฒนกิจ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้าน และผศ.ดร.สุทธิพงศ์ บุญผดุง กรรมการและเลขานุการ
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home