หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2018-09-19 10:59:59


เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จำนวน 3 ท่าน มาเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯในครั้งนี้ ได้แก่ อาจารย์ ดร.วราวรรณ สุวรรณผาติ (ประธานกรรมการ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่น (กรรมการ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์ฤทัย คลังพหล (กรรมการ)


ดูภาพเพิ่มเติม --> คลิก