หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > สาขาวิชาดนตรี รับการตรวจประเมินคูรภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
สาขาวิชาดนตรี รับการตรวจประเมินคูรภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2018-09-13 15:12:18


เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จำนวน 3 ท่าน มาเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯในครั้งนี้ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์ (ประธานกรรมการ) รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร  เสรีรัตน์ (กรรมการ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์ (กรรมการ)


ดูภาพเพิ่มเติม --> คลิก