หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > ผู้บริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์ได้รับเชิญให้เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ณ บัณฑิตวิทยาลัย
ผู้บริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์ได้รับเชิญให้เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ณ บัณฑิตวิทยาลัย

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2018-09-13 14:43:50


เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ผู้บริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้แก่ อาจารย์ ดร.ผกามาศ จิรจารุภัทร รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน และอาจารย์ ดร.ณฐภรณ์ รัตนชัยวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ทั้งสองท่านได้รับเชิญให้เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ในการวิพากษ์การนำเสนอบทความวิชาการ กลุ่มวิชาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ในงานประขุมวิชาการผลงานวิจัยระดับชาติ  GRADUATE SCHOOL MINI-CONFERENCE 2018 จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ อาคารศรีจุฑาภา


ดูภาพเพิ่มเติม --> คลิก