หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > ผู้บริหารคณะ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (Fast Track)
ผู้บริหารคณะ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (Fast Track)

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2018-09-20 16:51:39


วันที่ 2 - 4 กันยายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ผกามาศ จิรจารุภัทร รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ อาจารย์ ดร.ณฐภรณ์ รัตนชัยวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย นางสาวเครือมาศ ประทุมมาศ หัวหน้าสำนักงานคณบดี และอาจารย์ ดร.ฟาริดา วิรุฬหผล อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (Fast Track) ณ โรงแรมผึ้งหวาน รีสอร์ท แอนด์สปา จ.กาญจนบุรี โดยมี รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุม กล่าวเปิดงาน พร้อมให้นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยชี้ให้เห็นถึงการทำงานอย่างเป็นรูปธรรม เร่งการปฏิบัติงานของคณะทำงานอย่างมีคุณภาพ ซึ่งในการประชุมเตรียมความพร้อมนี้ มีผู้บริหารจากทุกหน่วยของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมรับฟังนโยบาย ระดมสมอง และแลกเปลี่ยนความคิดรวมกำลังกันเพื่อผลักดันและพัฒนามหาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้น

ขอบคุณภาพข่าวจาก https://www.facebook.com/VicePresidentforAssetsandIncome/ 

                      https://www.facebook.com/PresidentofSuanSunandhaRajabhatUniversity/

                            เพจ เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ


ดูภาพเพิ่มเติม --> คลิก 

Download