หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > รวมพลัง จัดกิจกรรมเพื่อนักศึกษา ประชุมติดตามการเตรียมงาน FunFair ครั้งที่ 2 เพลินเพลินจะ Learn ใจ
รวมพลัง จัดกิจกรรมเพื่อนักศึกษา ประชุมติดตามการเตรียมงาน FunFair ครั้งที่ 2 เพลินเพลินจะ Learn ใจ

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2024-02-20 12:42:03


วันที่ 31 มกราคม 2567 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมภาคีความร่วมมือจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ติดตามการเตรียมงาน FunFair ครั้งที่ 2 โดย รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 6 คณะเข้าร่วมประชุม พร้อมด้วยบุคลากรจากฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม นักประชาสัมพันธ์ บุคลากรจากหน่วยงานสนับสนุน และนักศึกษาที่เกี่ยวข้อง ณ ห้อง 58G01 ชั้น G คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

กิจกรรม FunFair ครั้งที่ 2 เพลินเพลินจะ Learn ใจ จะเกิดในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยลัยราชภัฏสวนสุนันทา เกิดจากความร่วมมือของ 6 คณะ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และหน่วยงานภายใน ได้แก่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม สำนักทรัพย์สินและรายได้ และยังมีหน่วยงานสนับสนุนอื่นๆ อาทิ ฝ่ายอาคารและสถานที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ เป็นต้นงานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home