หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > ผู้บริหารและคณาจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมประชุม ณ กระทรวง อว. เตรียมพบกับโครงการ Hackathon Cultural Heritage : Coolture Gen Z : เน้นคนรุ่นใหม่สืบสาน-ต่อยอดมรดกวัฒนธรรมไทย
ผู้บริหารและคณาจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมประชุม ณ กระทรวง อว. เตรียมพบกับโครงการ Hackathon Cultural Heritage : Coolture Gen Z : เน้นคนรุ่นใหม่สืบสาน-ต่อยอดมรดกวัฒนธรรมไทย

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-12-23 15:49:37


วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดย ผศ.ดร.เอกพงศ์  อินเกื้อ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์  พร้อมด้วยคณะทำงาน ผศ.นภดล สังวาลเพ็ชร รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.ชนกนาถ  มะยูโซ๊ะ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  อ.ภาณุวัฒน์  กาหลิบ  หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ อ.ณัฐสุรีย์  เตชะวิริยะทวีสิน หัวหน้าสาขาวิชาจิตรกรรม และนางสาวกัญยาณี พ่วงเสือร่วมประชุมติดตามการดำเนินงาน โครงการ Hackathon Cultural : Coolture Gen Z (ครั้งที่ 2) ณ กระทรวง อว. ณ ห้องประชุม สวทช. ชั้น 3 อาคารพระจอมเกล้า สป.อว. โดยมี  รศ.ดร.พาสิทธิ์  หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายพจน์ระพี ทองกัญชร และนางสาวสิริธรรม ณ ระนอง จากสำนักงานปลัดกระทรวง อว.
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home