หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > ผู้บริหารและคณาจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมประชุมออนไลน์กับกระทรวง อว. เตรียมโครงการ Hackathon Cultural Heritage : Coolture Gen Z : เน้นคนรุ่นใหม่สืบสาน-ต่อยอดมรดกวัฒนธรรมไทย
ผู้บริหารและคณาจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมประชุมออนไลน์กับกระทรวง อว. เตรียมโครงการ Hackathon Cultural Heritage : Coolture Gen Z : เน้นคนรุ่นใหม่สืบสาน-ต่อยอดมรดกวัฒนธรรมไทย

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-12-29 19:27:46

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดย ผศ.ดร.เอกพงศ์  อินเกื้อ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์  พร้อมด้วยคณะทำงาน ผศ.นภดล สังวาลเพ็ชร รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.ชนกนาถ  มะยูโซ๊ะ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  อ.ภาณุวัฒน์  กาหลิบ  หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ อ.ณัฐสุรีย์  เตชะวิริยะทวีสิน หัวหน้าสาขาวิชาจิตรกรรม และนางสาวกัญยาณี พ่วงเสือร่วมประชุมติดตามการดำเนินงาน โครงการ Hackathon Cultural : Coolture Gen Z (ครั้งที่ 3) ในรูปแบบออนไลน์ 

ในการนี้ ผศ.ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุมในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home